Domů >> Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Datum aktualizace: 1.9. 2020

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Ondřej Koraba, IČ: 01383710, se sídlem Palackého třída 1143/65, Brno 612 00 Správce je administrátorem webových stránek koraba.cz, luciehaart.com, wallachianwhitewest.com, thedaintily.com.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě. V souvislosti s poskytováním služeb může dojít ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění zákonných povinností a pro naplnění oprávněného zájmu správce. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah služeb vyžadujících registraci uživatelů.

Pro tyto účely zpracováváme tyto osobní údaje subjektu: jméno a příjmení, titul, kontaktní a/nebo doručovací údaje, e-mailovou adresu, heslo v zašifrované podobě, přezdívka (v případě registrace účtu v rámci diskusních fór, profilové informace (věk, pohlaví, geografická poloha, profilové fotografie apod., pokud si je umístíte ke svému účtu), datum narození, telefonní číslo, platební údaje (číslo platební karty), které uložíme k Vašemu účtu, jakož další údaje Vámi dobrovolně vyplněné, funkce, název právnické osoby, identifikační a daňová čísla, adresy bydliště / místa podnikání fyzické osoby či sídla právnické osoby, e-mailové adresy, telefonní čísla do zaměstnání, čísla mobilních telefonů, bankovní spojení, podpis zákazníka a data o průběhu obchodní spolupráce. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

Dále jde o informace, které od Vás získáme tím, že využíváte naše služby (IP adresa, soubory cookies).

Dále zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce. V takovém případě jsou zpracovávanými osobními údaji jméno a příjmení, titul, kontaktní údaje, tj. e-mailová adresa, případně telefonní číslo domů, číslo mobilního telefonu, poštovní adresa a další údaje, které nám dobrovolně poskytnete.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. 

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, tak mohou být:

 • osoby, které pro nás zajišťují subdodávky služeb, technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které Vám zajišťují zboží zakoupené v e-shopu;
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • osoby zajišťující pro nás právní, ekonomické či daňové poradenství, případně auditoři , osoby zajišťující pro nás vymáhání pohledávek;
 • provozovatelé reklamních systému v souvislosti s cílenou reklamou;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pro Vás relevantní obsah a reklamu.
 • provozovatelé technických řešení jež zajišťují sběr statistických dat o chování na webových stránkách

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů

Používáme cookies pro tři účely. První je pro to, aby si Vás systém pamatoval při přechodu ze stránky na stránku. Tato session cookie je platná pouze v rámci běžného prohlížení stránky a po ukončení používání stránek/prohlížeče se automaticky maže. Další typ cookie si pamatuje Vaše nastavení uživatelského jména, případně jazyka, abyste nemuseli údaje zadávat při každé Vaší návštěvě znovu. Tato cookie zůstává uložena ve Vašem počítači i po ukončení prohlížeče. Cookie používáme také pro analytické účely a pomáhá nám zjišťovat agregované informace o celkovém počtu návštěvníků serveru, délku návštěvy apod.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem naplnění oprávněného zájmu správce. Toto poskytnutí osobních údajů je povinné a bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebyla spolupráce subjektů možná. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas a zpracování z důvodu plnění smlouvy a zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se především o následující činnosti:

  1. identifikace uživatelů pro přístup ke službám poskytovaným v rámci webových stránek správce ,
  2. činnosti směřující k uzavření a plnění smlouvy (včetně doručování zboží a služeb), jejíž smluvní stranou je samotný subjekt údajů, včetně realizace administrativních kroků před vlastním uzavřením smlouvy uzavírané na vlastní žádost subjektu údajů,
  3. údaje nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, např. zákonné daňové povinnosti, účely stanovené zvláštními předpisy pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány,
  4. osobní údaje nezbytné pro ochranu zákonem chráněných zájmů subjektu údajů, tzn. údaje o poptávaných a poskytovaných službách, platební morálce, evidenci dlužníků, vymáhání pohledávek za klienty, řešení reklamací a sporů s klienty, zápisy z jednání s klientem, písemnou a elektronickou komunikaci, zlepšování kvality našich služeb, zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb.

V případě zpracování osobních údajů, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho požadavku/dotazu, který nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • Právo osobní údaje opravit či doplnit – domníváte-li se, že údaje, které o Vás uchováváme, evidujeme, nebo jinak zpracováváme, jsou nepřesné, neúplné nebo nesprávné, můžete nás požádat, abychom je opravili, příp. doplnili. Toto podezření na nesprávnost Vašich údajů, u nás shromážděných, může být jak subjektivní, tak objektivní povahy. Pravidelně se snažíme osobní údaje, které shromažďujeme, aktualizovat a neustále se je snažíme udržet přesné, úplné, aktuální a relevantní, a to na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici.
  • Právo požadovat omezení zpracování – můžete také požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případě, že:
    • zpochybňujete přesnost svých osobních údajů, a to po dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
    • zpracování je protiprávní a nechcete své osobní údaje vymazat, ale místo toho pouze žádáte omezení jejich užívání;
    • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
    • vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi důvody jako subjektu údajů.
    • Bude-li zpracování osobních údajů subjektu údajů omezeno, můžeme mít osobní údaje jen uložené. Jakkoli jinak zpracovávat je smíme pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU či některého členského státu. V takovém případě budete předem upozorněni, že omezení zpracování bude zrušeno.
  • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech – v oblasti zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům a v oblasti zpřesnění výběru respondentů pro účast v konkrétním výzkumu trhu.
   • Právo požadovat přenesení údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci,
  • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo nás požádat o informaci, zda zpracováváme jakékoli Vaše osobní údaje, a pokud ano, tak které kategorie, k jakému účelu jsou osobní údaje používány, komu jsou předávány a zpřístupněny, jak dlouho jsou uchovávány a kde jsme je získali.
  • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech – můžete také požádat, aby byly Vaše osobní údaje vymazány, pokud:
   • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromažďovány a zpracovávány;
   • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu
   • je zpracování založeno na Vašem souhlasu, Váš svůj souhlas odvoláte, a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování;
   • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
   • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahují;
   • shromážděné osobní údaje se týkaly osoby mladší zákonného limitu.
   • Vaší žádost o výkon práva na výmaz můžeme odmítnout v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
   • Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu plnění smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje subjektu údajů vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny.
   • Vedle toho také kompletně nesmažeme všechny osobní údaje, pokud nás subjekt údajů požádá, abychom ho již v budoucnu dále nekontaktovali. Za tímto účelem uchováváme záznamy, které obsahují informace o subjektech údajů, které si již v budoucnosti nepřejí být znovu kontaktovány (např. prostřednictvím telefonátů, hromadných e-mailů, rekrutačních e-mailů nebo pozvánek pro projekty výzkumu trhu). Pro splnění obdobného požadavku uschováme pouze nezbytný rozsah osobních údajů za účelem vedení záznamu o budoucím nekontaktování, pokud nám nezadáte jiná specifika.
  • Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  • Právo na informace – máte právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Informace mají zahrnovat kontaktní údaje správce osobních údajů, účel a právní základ zpracování, příjemce osobních údajů, dobu uchování osobních údajů, všechna práva subjektů údajů, důvod poskytnutí osobních údajů, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
  • Práva spojená s automatizovaným zpracováním (včetně profilování): V souvislosti se zpracováním automatizovanými postupy máte právo kdykoli požádat o lidský zásah týkající se Vašich osobních údajů, tj. aby pověřený zaměstnanec přezkoumal zpracování provedené automatizovanými prostředky. Současně můžete kdykoli vyjádřit svůj názor na tento postup a kdykoli se proti němu ohradit.
  • A další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Informace o zpracování osobních údajů pro účely novinářské činnosti a výkonu svobody projevu a informací

Při výkonu novinářské činnosti a přípravě jednotlivých Příspěvků zpracováváme řadu informací, dat a údajů, a to včetně osobních údajů.

Příspěvky (a v rámci nich též osobní údaje) zveřejňujeme v souvislosti s výkonem naší novinářské činnosti a dalších činností v rámci výkonu svobody projevu a práva na informace, a to v rámci námi provozované internetové platformy s cílem informovat veřejnost o aktuálních událostech prostřednictvím realizace základních práv a svobod zaručených Ústavou a Listinou.

Při výkonu novinářské činnosti a dalších činností v rámci výkonu svobody projevu a práva na informace zpracováváme osobní údaje především na základě § 17 odst. 1 Zákona, dle kterého lze osobní údaje zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Toto zpracování osobních údajů není podmíněno povolením nebo schválením Úřadu pro ochranu osobních údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou též naše oprávněné zájmy (např. zájem na ochraně před právními nároky třetích osob) a výkon ústavně zaručené svobody projevu a informací.

 

 

 

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.